Програма кандидата у ректори Скотної Надії Володимирівни

Надрукувати
Новини
02.04.2012
ДДПУЗавдяки зусиллями професорсько-викладацького колективу, навчально-допоміжного персоналу та працівників інших структур Дрогобицький державний педагогічний університет став навчальним закладом IV рівня акредитації, визнаним у сфері професійної підготовки педагогічних кадрів для регіону та України в цілому. На сьогоднішній день ДДПУ ім. І.Франка є єдиним педагогічним університетом у нашому регіоні. Він зберіг своє первісне призначення - готувати вчителя, зберіг свій національний характер та духовний стержень. Мета університету - осередку освіти та науки, духовності і культури - це формування особистості педагога, небайдужого до національної освіти, національних інтересів, традицій, педагога, який великою мірою відповідає за долю нації.

Подальший розвиток університету повинен відбуватися відповідно до світових тенденцій розвитку і формування нових стандартів якості національної освіти. Наша мета -збереження традицій та примноження здобутих досягнень трудового колективу, розвиток усіх напрямів науково-педагогічної діяльності на інноваційній основі, розбудова відкритого демократичного вищого навчального закладу європейського рівня, здатного на конкурентній основі надавати освітні послуги згідно з вимогами Болонського процесу.

ДДПУ має стати університетом, в якому найвищими цінностями будуть академічні свободи і партнерство викладачів та студентів.

З огляду на це, а також спираючись на високий науково-педагогічний потенціал університету, його традиції уважаємо за необхідне сконцентрувати увагу на розв'язанні таких завдань:


1. Удосконалення організаційної структури університету. Основні компоненти змісту цієї сфери діяльності такі:

■ Впровадження демократичної моделі управління університетом, яка б передбачала рівну участь у прийнятті рішень усіх зацікавлених структурних підрозділів, насамперед кафедр - основних складових організаційної структури університету.

■ Формування ради освітянсько-громадських партнерів з числа представників закладів освіти та громадських організацій, які б забезпечували участь у навчальному процесі громадськості.

■ Створення постійної комісії оцінки якості та ефективності діяльності університету з числа найбільш авторитетних представників професорсько-викладацького складу.

■ Уведення в практику роботи керівництва університету щоквартальних зустрічей з працівниками та студентами. їх метою буде ознайомлення членів університетської громадськості з актуальними завданнями забезпечення функціонування університету, а також з проблемами та потребами університету, і бачення шляхів їх розв'язання.

■ Подальше ефективне використання сучасних інформаційних технологій в управлінні університетом: удосконалення і розробка баз даних, які забезпечують реалізацію всіх головних управлінських завдань (планування роботи, прийняття ухвал, розповсюдження інформації) і задовольняють інформаційні потреби споживачів - студентів, викладачів, працівників інших підрозділів.

■ Створення асоціації випускників університету для зміцнення зв'язків з випускниками, і водночас, можливо, коригування окремих питань практичної підготовки педагогічних кадрів з метою підвищення їх фахового рівня, для активізації спонсорської діяльності, залучення висококваліфікованих фахівців з числа випускників до участі в навчальному процесі та наукових дослідженнях, до організації виховної роботи та дозвілля студентів.

■ Безперервний процес презентації ДДПУ ім. І.Франка в Україні шляхом, підтримка іміджу університету.


2. Навчальна та навчально-методична робота Основні завдання цієї ділянки роботи:

■ Підвищити якість підготовки фахівців з усіх напрямів і форм навчання з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці.

■ Переорієнтувати всі структури університету з оцінки їх діяльності за формальними показниками, на високу якість підготовки фахівців.

■ Впроваджувати для студентів організацію навчання через: індивідуальні програми з метою отримання ними додаткових спеціальностей як в ДДПУ ім. І.Франка, так і в інших вищих навчальних закладах.

■ Розпочати впровадження дистанційної форми навчання і університеті.

■ Ініціювати укладання й реалізацію угод про обмін студентами та викладачами між університетами України. Це позитивно вплинуло б на якість викладання, налагодження наукових зв'язків, обмін досвідом роботи, сприяло б консолідації нації. Якщо Болонський процес сприяє мобільності студентів і викладачів між країнами, то ця пропозиція є одним із шляхів реалізації мобільності студентів і викладачів у середині нашої країни.

■ Розробити програми організаційної та інформаційної роботи зі студентами та аспірантами щодо продовження навчання за кордоном.

■ Створити ефективні інтегровані навчальні плани-комплекси у складі університету та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації для збільшення наборів студентів за скороченими програмами.

■ Зробити довузівську підготовку вагомою ланкою структури університету.

■ Розробити систему ефективних заходів спрямованих на суттєве поліпшення профорієнтаційної та агітаційної роботи серед випускників шкіл шляхом створення постійно діючого центру профорієнтації.

■ 3 метою якнайшвидшої адаптації вчорашнього випускника ЗОШ до умов навчання в стінах університету створити систему Студент з особливою опікою студентів І курсу, а це забезпечить оперативне надання студентам максимального обсягу інформації стосовно організації навчального процесу, студентського життя, працевлаштування.

■ Налагодити рекламу наших наукових та навчально-методичних видань у вищих педагогічних закладах та їх вільний продаж у кіосках університету. Для цього розповсюджувати тематичний план редакційно-видавничого відділу університету на наступний навчальний рік у вищих і педагогічних навчальних закладах України.


3. Наукова робота та міжнародна співпраця. Основні віхи її такі:

■ Створити умови для наукового зростання кожного викладача університету.

■ Підтримувати розробку та впровадження програм комерціалізації результатів наукових досліджень та ефективного використання наукових і науково-методичних праць та педагогічних технологій на різних освітніх рівнях.

■ Наблизити тематику фундаментальних і прикладних тем кафедральних НДР відповідно до основних пріоритетних наукових напрямів досліджень України.

■ Домогтися разом з відповідними факультетами та випусковими кафедрами відкриття спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій за напрямами: філософія, філологія, фізика напівпровідників.

■ Розробити програму "Кадри", чітко спланувати підготовку висококваліфікованих викладачів з ученими ступенями та званнями, створення системи підвищення кваліфікації викладачів з проблем удосконалення, як навчально-методичної так і наукової роботи.

■ Активізувати подання запитів на держбюджетне фінансування НДР із загального та спеціального фондів із усіх основних пріоритетних наукових напрямків досліджень університету: педагогічних, психологічних, соціологічних, мовознавчих, природничих, екологічних та інших.

■ Активізувати участь професорсько-викладацького колективу університету у міжнародних освітніх і науково-дослідницьких програмах, проектах, грантах.

■ Інтенсифікувати міжнародну співпрацю з іноземними навчальними закладами, а також дослідницькими осередками з метою скерування бакалаврів та магістрів на навчання, а науково-педагогічних працівників - для наукового стажування та обміну педагогічним досвідом.

■ Удосконалити та урізноманітнити шляхи підготовки фахівців у нашому університеті з урахуванням програм вишів-партнерів як в Україні, так і в зарубіжжі.

■ Підтримувати розвиток чинних та формування нових наукових шкіл.

■ Створити галерею почесних докторів, ректорів та заслужених професорів ДДПУ.


4. Фінансування університету та навчально-матеріальна база

■ Продовжувати і надалі прозору фінансова діяльність навчального закладу: маємо на увазі передусім щорічне затвердження вченою радою кошторису витрат та заслуховування звітів щодо його виконання, а також щорічну публікацію кошторису закладу в університетській газеті.

■ Удосконалювати експлуатацію матеріальної бази університету, проводячи ремонтні роботи в навчальних корпусах, гуртожитках і на території університету.

■ Передбачити виділення коштів для внутрішніх потреб кожного факультету, інституту для проведення конференцій, видання наукових збірників, навчально-методичної та наукової літератури, наукових стажувань тощо). Розпорядником цих коштів може бути Рада факультетів.

■ Для поліпшення фінансування освітньої діяльності університету додати одним із посадових обов'язків проректора з науки та міжнародної співпраці вважати збирання інформації про гранти й організацію участі студентів та викладачів у цих грантах. Підтримувати викладачів у процесі отримання грантів за наукові та методичні розробки. Забезпечити фінансову та моральну підтримку викладачів, які одержали гранти за науково-педагогічні досягнення.

■ Створити на кожному факультеті аудиторії з вільним доступом до мережі Інтернет.

■ Створити на базі бібліотеки сучасний центр наукової та загальноосвітньої інформації, з доступом до науково-методичних та інших баз даних. Обладнати читальні зали бібліотеки сучасними комп'ютерами з вільним доступом до мережі Інтернет. Забезпечити читачам бібліотеки безкоштовне копіювання документів.

■ Розробити концепцію цифрової бібліотеки та її філій на факультетах університету.


5. Соціальна сфера

■ Поліпшити побутові умови у студентських гуртожитках, розширити можливості для студентської художньої самодіяльності та занять спортом (зокрема затвердити цільові програму "Гуртожиток" з метою покращення умов проживання).

■ Створити біля гуртожитків майданчики з тренажерами.

■ Постійно морально і матеріально підтримувати колективи художньої самодіяльності і спортивні команди університету, які гідно представляють університет у нашому місті, області в Україні і за рубежем.

■ Підтримати клопотання студентського капелана про будівництво на території університету християнської каплиці, як основи духовного зростання студентської молоді.

■ Розробити разом з громадськими організаціями, відповідно до Статуту університету систему морального та матеріального заохочення працівників, відзначення їх галузевими та урядовими нагородами за вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів та розвиток університету.

Наше прагнення - підтримувати і розвивати в університеті атмосферу сприяння науково-педагогічному пошукові і творчості, постійна увага до потреб і запитів професорсько-викладацького складу інших категорій працівників та студентів, наше устремління зробити все для фахового та громадського становлення та зміцнення національної педагогічної інтелігенції.

Переглядів: 5192

Коментарі (17)
 
то його жінка) 
Чорна Вдова
Рейтинг: 6+ -6-
 
Слов’янин, 21:44 02 квітня 2012 р.
 
Скотна Н.В. то жінка пана Скотного! Слова моі ідентичні до верхнє сказаного.
Рейтинг: 1+ -5-
 
вибачаюсь, 21:46 02 квітня 2012 р.
 
*** 
 
Особисті образи.
Рейтинг: 3+ -1-
 
До снайпера, 22:51 02 квітня 2012 р.
 
Я не перестаю дивуватися деяким дописувачам: які можуть бути образи, коли йдеться про ЖІНКУ! Ви не варті навіть мимо неї пройти!
Рейтинг: 10+ -4-
 
Читач, 00:04 03 квітня 2012 р.
 
От тож, ынка ректора подала заЯву! На ыстфАЦЫ ВОНА УЖЕ З ДЕККАНОМ ПЕРЕБАЗАРИЛА Ы тИМОШЕНКОТ УСіМ ДАВ цу ЗА КОГО РУЧКУ ДАВАТИ. Разом з тим, тимршенко трримає у себе власників гуртовень на базарі типу Лазорака, порушив кукпу законів, за гроші студентів собі купив хату в районі портивної. ТИмршенко, зорячна і бодя проти тебе в рандеву багато бздять.. Ти трошки думай, чи за сантехніку у квартирі будеш сцати?
Рейтинг: 5+ -3-
 
кузя, 02:00 03 квітня 2012 р.
 
Поважаю Скотного, не розумію Скотну Н.В. - університет це ваша приватна власність, сімейний бізнес. Було 20 років можливість реформувати, змінювати. Людина, навіть найрозумніша, вичерпується. Дайте змогу іншим.
Рейтинг: 16+ -6-
 
, 08:51 03 квітня 2012 р.
 
Надія Володимирівна дуже розумна жінка, яка має честь і совість у наш час. Бажаю ВАМ ПЕРЕМОГИ. Не розумію тих людей, які пишуть про ВАШУ СІМЮ такі гарості. Перемоги Вам!
Рейтинг: 11+ -11-
 
))))_**_))), 09:06 03 квітня 2012 р.
 
Люди розуміють, що присутність у владі і колективах династій, родичів, кумів, друзів тільки знищує Україну і приводить суспільство до розумової деградації. Подивіться на керівництво академії наук України.
Рейтинг: 9+ -2-
 
Роман, 12:08 03 квітня 2012 р.
 
Гарна програма, але чого ж за стільки років правління з цього нічого не зроблено? Обіцяти легко, а от виконувати! ? Чи зараз можуть люди в це повірити, адже Ви мали прямий вплив на хід подій... та нічого не зробили. А тепер ще й адмінресурс включили на повну потужність! Треба не залякувати людей, а конкретними ділами доказувати свою дієздатність!
Рейтинг: 8+ -3-
 
Ігор, 17:47 03 квітня 2012 р.
 
А ви думаєте, що хтось з кандидатів зробить більше за Надію Володимирівну.
Рейтинг: 9+ -6-
 
до дописувачів, 01:19 04 квітня 2012 р.
 
Для себе - ні. Більше може зробити тільки її син, коли у подальшому обійме посаду ректора.
Рейтинг: 1+ -6-
 
Людовік, 10:47 04 квітня 2012 р.
 
Ініціювати , створити , вдосконалити, організувати, розробити , передбачити ! . Щось нагадує виступ на зборах членів КПРС. А де ж боротьба з корупцією шановний кандидате? Ви вибачте, не підготовлені до роботи на такій відповідальній посаді , відчувається поверхневе розуміння суті вищевказаних проблем . Чому саме так я вважаю ? Ви уважно , ще раз перегляньте свій виступ і зрозумієте , що читати з аркуша паперу все підряд і навіть побажання аудиторії, не справляє належного враження . Вибачте .
Рейтинг: 1+ 0-
 
Лада - Анжела, 22:58 05 квітня 2012 р.
 
У кожному реченні мусить бути дієслово, а який зміст без нього.
Рейтинг: 0+ 0-
 
До Лади - Анжели спостерігач с, 23:20 05 квітня 2012 р.
 
Надія Володимирівна - чудова людина, розумний керівник , дуже добрий науковець. Писати про неї дурнб може лише невіглас. Кращої кандидатури я не бачу.Жінка-керівник -це тен що треба!  
Жоден з кандидатів не до її рівня і недоріс.
Рейтинг: 3+ -3-
 
міщанка, 11:32 09 квітня 2012 р.
 
Дорогий Кузя, незрозумілі ваші коментарі. Чому стільки помилок, у вас що так рука трясеться ?
Рейтинг: 0+ 0-
 
Злата, 11:47 19 квітня 2012 р.
 
Чому , коли жінка - то не може бути ректором! Я її не знаю, але прочитавши про неї (доктор наук, професор, психолог, філософ), знаю, що жінки все можуть ! Я не розумію, чому так "хлопи" із вченими ступенями проти ? Бо самі хочуть влади і не можуть її віддати " слабим" жінкам! Фе! Недаремно зараз " сильнішими" все-таки є жінки. А чоловікам хочеться сказати, щоб не таким чином відстоювали свої бажання, а доводили, що вони дійсно "сильніші" і оберігають, піклуються про "слабших". Доводьте своєю працею, вчинками, а не тільки бажаннями ( за пляшкою або біля телевізора).
Рейтинг: 1+ -3-
 
Спостерігачка, 22:33 27 квітня 2012 р.
 
Як приємно, що я помилилась і у Міністерстві сидять думаючі люди , які віддали перевагу мудрій, виваженій, толерантній жінці - науковцю, професору , за якою пішла значна, ну дуже значна частина учасників конференції трудового колективу! А я до кінця не вірила, що таке буде! Успіхів навому ректору!
Рейтинг: 1+ -2-
 
ххх, 20:56 03 травня 2012 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2024 Дрогобич Інфо → (сайт працює 5894 дні)