Програма кандидата у ректори Бойчука Василя Івановича

Надрукувати
Новини
04.04.2012
ДДПУ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка є навчальним, науковим та культурним центром Західного регіону України. Нині - це єдиний у Львівській області педагогічний вищий заклад освіти, який забезпечує підготовку фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, докторів та кандидатів наук для регіону. В університеті навчається 6749 студентів (3900 - стаціонарна, 2849 - заочна форми навчання). Навчальний процес забезпечують 723 викладачі, з них: 66 - доктори наук, професори; 318 - кандидатів наук, доцентів.

Ще зовсім недавно у ДДПУ були досить пристойні конкурси при вступі практично на всі спеціальності, була можливість відкривати нові факультети, інститути, центри.

У зв'язку зі зменшенням кількості випускників шкіл, з уведенням незалежного тестування, університети України, в тому числі Дрогобицький педуніверситет, потрапив в жорстку конкуренцію на ринку освітніх послуг.

Аналіз показує, що розширення можливості вибору університету абітурієнтами не сприяло якості знань наших вступників. До нас часто приходять вчитися далеко не найкращі. Крім якісних в гірший бік змінились і кількісні параметри. За останні п'ять років кількість студентів університету зменшилась приблизно на 3, 5 тисячі (серед них 1, 5 тис. студентів стаціонару), тому значно скоротилась і кількість викладачів.

Для підняття іміджу, збереження свого статусу педагогічного університету терміново потрібно прийняти ряд заходів, які дають змогу перетворити Дрогобицький педуніверситет у сучасний Європейський ВНЗ. Лише за умови впровадження зазначених нижче заходів університет зможе не лише вижити в цих складних умовах, але стане навчальним і науковим центром, в якому створені умови для надання якісної сучасної освіти і зможе претендувати на отримання статусу Національного педагогічного університету.

І. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1. Провести аналіз попиту і перспектив на ринку праці щодо фахівців з вищою кваліфікацією в Україні і за кордоном для побудови стратегії стосовно відкриття нових напрямів магістерських програм. Створити відділ ліцензування і акредитації університету.

2. Провести модернізацію змісту навчання і підвищити якість навчального процесу впровадженням інноваційних технологій навчання:

а) реалізувати компетентнісний підхід до здобуття вищої освіти в університеті. Створити умови не лише для формування системи знань з певного фаху, але й для набуття здатності самостійного пошуку новітньої інформації та застосування її до реального життя. При наявності таких умов студент із споживача і репродуктора готових знань перетвориться в здобувача нових знань;

б) активно впроваджувати методи навчання на базі нових інформаційно- комунікаційних технологій. Використовувати комп'ютерні технології для моніторингу та аналізу якості знань, розробки та апробації нових методик тестування, автоматизованих навчальних курсів, їхнього тиражування, розповсюдження і супроводження;

в) у перспективі зменшувати кількість аудиторного навантаження, починаючи з другого курсу, збільшуючи частку самостійної роботи.

3. Збільшити кількість ліцензованих спеціальностей, в яких дозволені спеціалізації з іноземних мов. Вийти з пропозиціями до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про розширення переліку таких спеціальностей. Створити систему курсів з оволодіння іноземними мовами для студентів, аспірантів, працівників університету.

4. Систематично працювати над формуванням системи бізнес-освіти. Значно розширити спектр додаткової професійної вищої освіти (перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування, додаткові спеціальності та спеціалізації).

5. На основі укладених договорів з університетами Європи, СІЛА, Канади забезпечити можливість:

- навчально-методичного стажування викладачів у закордонних університетах;

- навчання кращих студентів у цих ВНЗ.

6. Сприяти підвищенню якісного складу науково-педагогічних працівників (захист кандидатських і докторських дисертацій на спеціалізованих радах ДДПУ та інших ВНЗ).

7. Створити сучасну комп'ютерну мережу університету. Уможливити постійний доступ студентів і викладачів до швидкісної мережі Інтернету. До 2017 року забезпечити вай-фай бездротовою комп'ютерною мережею всі навчальні корпуси. Поповнити сервер університету науково-освітньою інформацією, навчальними і науково-методичними матеріалами, забезпечити відкритий доступ до нього всіх учасників навчально-виховного процесу.

8. Обладнати основні навчальні аудиторії університету сучасною технікою (проектори, ноутбуки, інтерактивні дошки тощо) для проведення занять, наукових конференцій, семінарів.

9. Провести модернізацію бібліотеки університету, збільшити придбання фахової періодичної, навчальної і наукової літератури як на паперових, так і на електронних носіях. Провести рекаталогізацію фондів читальних залів і абонементів бібліотеки, автоматизувати книговидачу документів та проведення перевірки фондів.

10. Розробити ефективну систему стимулювання та мотивації праці через об'єктивні рейтинги навчально-методичної і наукової роботи кафедр та викладачів. Іноді в науковця захмарний рейтинг, а результати - сумнівні, а то й нульові.

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Добитися того, щоб в найближчий час університет став науковим центром інноваційної діяльності в Дрогобицькому та інших сусідніх районах Львівської області.

• У рамках кожної наукової школи організовувати обов'язкові щорічні підсумкові конференції, а за результатами досліджень - видавати монографії, збірники наукових праць. Немає конференцій - немає й шкіл.

• Відкривати, при можливості, в університеті нові спеціальності аспірантури і докторантури, а також спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Сьогодні є можливість відкриття спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей "Українська мова", "Українська література", "Економіка", "Філософія", "Фізика" та ін.

• Стимулювати роботу кафедр, наукових груп щодо участі в конкурсах проектів наукових досліджень і розробок, фінансування яких здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету, та в конкурсах, які проводять різні державні й недержавні інституції. Особливу увагу звернути на участь у конкурсах за програмами міжнародного співробітництва. Залучити до цієї роботи не лише кафедри природничих та технічних наук, але й кафедри гуманітарних наук.

• Розробити цілісну систему пошуку та розвитку талановитої студентської молоді. Виявляти обдарованих студентів та поглиблювати їх науково-професійні інтереси через діяльність наукових гуртків і проблемних груп, заохочувати їх (як морально, так і матеріально) до участі в роботі Всеукраїнських студентських олімпіад, наукових конференцій різних рівнів, до написання і видання наукових статей в університетських збірниках наукових праць.

• Сприяти і фінансово підтримувати аспірантів, докторантів, викладачів університету в підготовці і виданні ними монографій, підручників, навчальних посібників, статей у міжнародних та вітчизняних журналах, методичних розробок, матеріалів конференцій різних рівнів.

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА

• Розробити сучасну систему виховної роботи в університеті.

• Постійно підтримувати та сприяти адаптації до умов повсякденного життя соціально вразливі групи студентів.

• Студентські гуртожитки перетворити в затишні місця проживання, де студенти повинні навчатися, відпочивати, спілкуватись між собою. Для цього необхідно створити необхідні матеріально-побутові умови, забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови, постійно розширювати можливості для культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи. Відремонтувати зал "Космос".

• Відповідно до нормативних вимог розширити права і можливості студентської профспілки та студентського самоврядування. Підвищити їхню роль у виховному процесі, в організації дозвілля та проведенні спортивних заходів.

• Забезпечити представникам студентського самоврядування, усім студентам рівний доступ до фінансування творчих ініціатив.

IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Сприяти студентській мобільності в світлі Болонського процесу; розширити практику укладання довгострокових угод з обміну групами студентів з ВНЗ країн Європи, СІЛА, Канади.

2. Збільшити кількість освітніх програм, які б реалізовувалися спільно з зарубіжними університетами. Розробити та здійснити проект "Подвійний диплом".

3. Сприяти процесові міжвузівського обміну аспірантами, докторантами, викладачами всіх факультетів, інститутів. Морально і матеріально стимулювати участь працівників університету у міжнародних конференціях та наукових проектах.

4. Добитися того, щоб провідні викладачі факультету романо-германської філології стажування проходили у ВНЗ Австрії, Німеччини, Франції, Англії, США.

5. Сприяти розвиткові бібліотечних ресурсів та інформаційних технологій шляхом міжнародної кооперації та програми міжнародної технічної допомоги.

6. Формувати і здійснювати активну РК- політику на різних рівнях у сфері міжнародної

діяльності; пропагувати досягнення і можливості університету у сфері навчання та наукових

досліджень.

V. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ СТРУКТУРИ, СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Удосконалити нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності. Поступово впроваджувати нову структуру університету з оптимальною кількістю факультетів та інститутів . Надати факультетам та інститутам університету часткову фінансову незалежність .

2. Створити відділ ліцензування та акредитації університету. Основною функцією відділу повинен стати аналіз попиту і перспектив на ринку праці, допомога факультетам та інститутам в ліцензуванні та акредитації спеціальностей.

3. Сформувати Опікунську Раду Університету, до складу якої повинні увійти

представники регіональної виконавчої і законодавчої влади, потенційні працедавці,

представники комерційних і суспільних організацій та ін.

4. Створити асоціацію випускників університету.

5. Активізувати роботи з формування кадрового резерву управління університетом: підготувати та апробувати протягом 5 років лідерів, які зможуть ефективно керувати ДДПУ у наступні періоди його функціонування. Внести доповнення до статуту університету, в якому зазначити, що ректор Дрогобицького педуніверситету обирається не більше, як на два терміни тривалістю на п'ять років кожний.

6. Морально та матеріально підтримувати участь творчих колективів, спортивних команд, груп студентів та окремих студентів у різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах різного рівня.

7. Підтримувати ті кафедри, факультети, інститути, які ефективно працюють на

піднесення позитивного іміджу університету.

VI. Розвиток соціальної сфери

1. Розробити системи пріоритетів соціальної підтримки співробітників і студентів.

2. Удосконалити системи надбавок до зарплати технічному та навчально-допоміжному персоналу залежно від якості виконання посадових обов'язків і матеріального становища.

3. Поліпшити умови проживання і забезпечення правопорядку в студентських гуртожитках.

4. Розробити житлову політику і механізм її реалізації відносно всіх категорій працівників. Стимулювати вирішення житлової проблеми шляхом залучення коштів університету до пайової участі у будівельних проектах м. Дрогобича.

5. Розробити та практично реалізувати програму "Піклуємось про ветерана".

6. Розвинути систему соціальної захищеності студентів, у тому числі збільшення розмірів матеріальної допомоги малозабезпеченим студентам і молодим сім'ям.

7. Розширити спектр і число спеціальних стипендій, грантів, премій, призів та інших форм заохочення і матеріальної підтримки студентів, які сприяють формуванню позитивного іміджу університету.

8. Модернізувати оздоровчу базу університету "Помірки".

VII. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ

• Розробити і на Вченій раді університету затвердити план ремонтних робіт у гуртожитках, навчальних корпусах, бібліотеці та педагогічному ліцеї на 2012-2017 рр.

• Вирішити питання стосовно фінансування оренди для розширення навчальних площ факультету фізичного виховання.

• До 2017 р. налагодити в університеті виробництво вікон з метою заміни ними старих зношених дерев'яних вікон у корпусах університету.

• Розширити виробництво майстернею університету меблів для обладнання навчальних корпусів і гуртожитків.

• Придбати для факультетів, інститутів необхідного обладнання та матеріалів, що забезпечують навчальний процес та наукові дослідження.

• Розробити програму інвестиційних проектів з вітчизняними та зарубіжними партнерами для розвитку матеріальної бази і соціальної сфери.

• Розширити перелік освітніх послуг і послуг з виконання робіт прикладного науково-дослідного характеру.

• Здійснити необхідні кроки для розширення комерційної діяльності університету в рамках чинного законодавства.

• Спонукати випускників університету на благодійну діяльність на користь нашого навчального закладу.

Переглядів: 4581

Коментарі (7)
 
Цитата "До нас часто приходять вчитися далеко не найкращі" (4 абзац, 2 речення).
Рейтинг: 3+ -1-
 
Здивований, 10:00 04 квітня 2012 р.
 
Чи будуть залучені до процесу виборів Ректора студенти вузу, а чи це пройде так, як колись із 450 депутатів пропонували обрати керівника Держави?
Рейтинг: 1+ 0-
 
Читач, 10:01 04 квітня 2012 р.
 
Чи будуть хабаріу вузі?
Рейтинг: 1+ 0-
 
123, 15:23 04 квітня 2012 р.
 
Обов"язково будуть хабарі і ще не малі.
Рейтинг: 5+ -1-
 
, 17:30 04 квітня 2012 р.
 
Вже вам ті хабарі мало не мозолі натерли! Та йдіть трохи у місто, така гарна погода, капусту продають- їсти є що. А "капусту" дадуть (ну, може спершу розсаду, - то ви собі виростите). Але, якби сь те не давали ніхто- то й не брав би ніхто. Ая?
Рейтинг: 6+ -7-
 
Читач, 18:11 04 квітня 2012 р.
 
Говориться про те, що "далеко не кращі" ідуть вчитись у ДДПУ. А чому їм іти сюди? 
Зайдеш на факультет - то думається, як тут вчаться? 
А закінчивши вуз не знаєш куда тобі податися... Бо рідний універ студентів роботою забезпечити не може! То що їм тут робити?
Рейтинг: 3+ -1-
 
Випускник, 10:18 06 квітня 2012 р.
 
Авжеж, якби не давав ніхто, то ніхто б і диплома не отримав. Першого вересня приходиш, а тобі кажуть: "У вас буде тільки один модуль на 70 балів і співбесіда на 30, не турбуйтеся, завдання будуть елементарні, напишете і отримаєте четвірку а то й пятірку". А потім ходиш цілий семестр, пишеш в кінці модуль а через тиждень дізнаєшся, що ти та й вся твоя група написали максимум на 15 балів з 70-ти, а викладач так хитро підмигує і каже: "Ну яка співбесіда, тобі ж все одно навіть до трійки не добрати, приходь на другий талон". Як не даси, то підеш на талон і стипендія тю-тю. А як скинуться всі по-трошку, то й оцінка буде а з першої стипендії гроші повернуться. І як тут не дати?!
Рейтинг: 8+ -3-
 
, 23:49 08 квітня 2012 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2024 Дрогобич Інфо → (сайт працює 5894 дні)