Програма кандидата у ректори Кулика Євгена Володимировича

Надрукувати
Новини
02.04.2012
ДДПУПрограма претендента на посаду ректора Дрогобицького педагогічного університету Кулика Євгена Володимировича, д.пед.н., проф.
Аналіз основних показників розвитку ДДПУ за результатами діяльності протягом останніх років в порівнянні з аналогічними ВНЗ України в яких кількість студентів приблизно однакова. ДДПУ - 5285, Тернопіль - 5383, Полтава-5173, Умань-4060, Вінниця- 5700, Гдухів, Кіровоград.

Організаційна структура та управління. Кількість кафедр у нас 49, а по Україні -39. З них тільки 11 кафедр відповідають нормам якості управління кафедрами ( зав каф. доктори наук, в аналізованих ВНЗ - 50%).

Фактично, не сформована стратегія розвитку ДДПУ, не зрозуміло, як буде розвиватись ДДПУ в найближчі роки, які основні пріоритети.

Науково-педагогічний потенціал. Чисельність науково-педагогічних працівників в ДДПУ - 759 чол. По Україні - 490- 560, тобто, у нас на 200 чол. більше. З них, що працюють менше ніж на повну ставку: ДДПУ - 230, по Україні 20-40.

Фінансові ресурси та їх витрати, (в середньому) Надходження ДДПУ - 39563 тис.грн., Тернопіль-40883 тис. грн., Полтава - 30179 тис.грн., Умань -24955 тис. грн., Вінниця - 19265тис.грн. В тому числі за надані послуги: ДДПУ- 19965 тис. гри., Тернопіль - 12836 тис.грн., Полтава - 12027, Умань-7725 тис.грн., Вінниця-15061 тис.грн. Витрати на придбання обладнання в ДДПУ на 50% менше ніж у інших.

Бібліотечні та комп'ютерні ресурси. Кількість найменувань придбаної літератури: ДДПУ-730, Тернопіль-4713, Полтава -846, Умань - 944, Вінниця - 980. Кількість комп'ютерних робочих місць ДДПУ- 426, Тернопіль - 1137. Кількість комп'ютерних робочих місць для надання бібліотечних послуг: ДДПУ-2, Тернопіль-560, Полтава - 24, Умань - 97, Вінниця - 17.| Кількість посадочних місць в читальних залах: ДДПУ- 300, Тернопіль - 374, Полтава -. 320, Умань-240, Вінниця-500.

Фінансування НДР: ДДПУ - 157тис.грн., Тернопіль - 440, Полтава - 251, Умань -255, Вінниця-165. Результат (кількість публікацій студентів): ДДПУ - 175, Тернопіль -370, Полтава -1130, Умань - 517, Вінниця - 873. Кількість видань, засновником яких є| університет: ДДПУ-3, Тернопіль - 29, Полтава - 8, Умань - 3, Вінниця - 6.

Матеріально-технічна база спроектована на екстенсивний шлях розвитку. Оренда площ в Самборі, Трускавці, Хусті, Берегові, Підбужі економічно не обгрунтовані. В університеті відсутня система аналізу і прогнозу соціально-економічного розвитку. Набагато перспективніше виглядає вкладання зароблених коштів в бібліотеку, спортзал, комп'ютеризацію навчально- виховного процесу.

Кошти розпорошено, їх не зосереджують у конкретних програмах, які можуть давати дивіденди.

Висновок: Отже, організаційна структура та управління не збалансовані. У кадровій політиці спостерігається неефективне використання трудового потенціалу, відсутня конкуренція, низька якість управління кафедрами, науково-педагогічний потенціал порівняно з іншими ВНЗ неефективно використовується. Фінансові ресурси не збалансовані - не перспективне, не логічне і не системне їх використання і, відповідно, не видно пріоритетів, відчувається відсутність стратегії розвитку університету; інформаційні ресурси не відповідають сучасним тенденціям розвитку вищої освіти, бібліотека на рівні 50-60-х років минулого століття. Бібліотечні та комп'ютерні ресурси не дозволяють ефективно вести науково-дослідну та фахову підготовку студентів.

Детальний аналіз проблем розвитку ДДПУ, інших ВНЗ, дозволив розробити програму виходу із такого стану.

1. Найперше, визначитися із стратегією розвитку. Для нового ректора постає завдання змінити філософію розвитку університету. Необхідно негайно здійснити перехід в управлінні університетом від централізованого розподілу до ухвалення рішень згідно із стратегічними цілями з урахуванням інтересів різних груп. В основі концепції розвитку університету повинна бути його загальна мета - це конкурентоспроможність і надання

освіті високої якості. Насамперед, цей результат залежить від впровадження в навчальний процес унікальних, креативних, інноваційних елементів. Що можливо за однієї умови - все що ми робимо, повинно базуватись на результатах наукових досліджень. А то виходить, що ми провадимо педагогічний процес і не досліджуємо його. В управлінні ДДПУ варто змінити критерії оцінки діяльності університету, факультетів, кафедр та критерії оцінки якості навчального процесу. Для того, щоб наблизитися до сучасних світових і стандартів в освіті, необхідно інтегрувати університетську науку, освіту та суспільне замовлення (школу) в єдину систему, необхідно поєднати навчання, дослідження та інновації в цілеспрямований процес підвищення ефективності і конкурентоспроможності освітніх послуг і наукових досліджень. Для підготовки таких фахівців необхідно переглянути зміст навчання, побудувати принципово нові навчальні плани і програми наукових досліджень. Досягнення мети передбачається за рахунок оптимізації організаційної структури та впровадження сучасного менеджменту в управління, ефективне використання науково-педагогічного і трудового потенціалу, збалансована кадрова політика; логічне, системне, відповідно до вибраних пріоритетів розвитку, управління фінансовими ресурсами. Забезпечення розвитку інформаційних ресурсів сучасним тенденціям розвитку вищої освіти, обов'язкове будівництво нової бібліотеки.

Першим кроком має стати повернення в університет науки. Більшість наших викладачів повинні займатися педагогічною дослідницькою діяльністю. За перший рік необхідно створити педагогічні дослідницькі майданчики в школах, ПТУ, технікумах, там створити філіали кафедр, не можна готувати вчителів, не знаючи школи. ДДПУ повинен стати в регіоні центром педагогічної думки, інновацій. Як свідчить світовий досвід, економічно заможний університет - це університет особливого типу, ядро регіональної інноваційної інфраструктури. Він може функціонувати за типом холдингу, включаючи в себе дослідницькі центри компаній і взаємодіючи в рамках єдиної системи з бізнес-інкубаторами, технопарками, венчурними фондами.

Це ідеологія пріоритетів і напрямків розвитку ДДПУ, її практична реалізація буде проводитись наступними пріоритетними реальними в часі програмами розвитку ДДПУ.

1. Один із можливих шляхів, що дозволить нам вистояти в жорсткій конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері вищої освіти, є розробка та запровадження систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту.

2. Створення інноваційних освітніх структур в ДДПУ. Необхідно створити систему залучення роботодавців до участі у навчальному процесі; здійснити перехід до нової системи фінансування - державно-громадської (а то батьки платять за навчання, а контролю немає, світ так не живе); створити опікунсько- наглядові ради, які визначатимуть пріоритетні напрями розвитку університету і братимуть участь у підготовці та прийнятті програм його розвитку, утворюватимуть фонди для їх підтримки і, здійснюючи їх фінансування, контролюватимуть використання коштів та впливатимуть на добір кадрів.

3. Активізація інноваційних процесів в університеті (шляхом зміни структури ун-ту та функцій підрозділів) перетворення факультетів на сучасні науково-педагогічні центри, створення комплексів з участю університету та академічних наукових інститутів у регіоні, з максимальним залученням студентів до наукових досліджень. Необхідно, щоб ДДПУ "обріс" малими й середніми інноваційними структурами, що забезпечить впровадження їхніх наукових розробок у школу, виробництво й реалізацію на практиці ланцюжка "наука-освіта-надання сфери послуг". Необхідно активізувати фактор регіонального розвитку (ініціювати створення технопарків, технополісів -на базі університету), необхідно провести концентрацію фінансових ресурсів бізнесу, університету та держави та формувати нову інфраструктуру взаємодії університету з бізнесом та державою. Необхідним елементом інноваційної інфраструктури повинно бути дослідне виробництво, все, що наука напрацювала, - впроваджувати в школу і виробництво.

4. Програма "Обдарована дитина". Необхідно створити систему виявлення, добору педагогічно обдарованої молоді в регіоні, та її фінансового супроводження протягом становлення; запровадження системи грантової підтримки для талановитої молоді на проведення творчої дослідницької діяльності, треба виховувати свої таланти.

5. Створення наукових електронних ресурсів університету. Необхідно удосконалити спільними зусиллями університетську науково-освітню інформаційну мережу, яка повинна поєднати електронні ресурси навколишніх університетів і наукових організацій усіх регіонів України.

6. Наукова робота: зміни, які потрібно провести в організації науково-педагогічної діяльності. ДДПУ абсолютно втратив науку як невід'ємний складник навчання, а фундаментальна наука як була, так і залишається пріоритетом тих, хто працює над дисертаціями, тобто, знову ж таки, абсолютно віддалена від підготовки фахівців. На часі необхідність впровадження аналітичного забезпечення науково-педагогічних процесів замість теоретичного обґрунтування ідеологічно-детермінованих рішень. Є багато гострих педагогічних проблем (кібербулінг, дитяча злочинність, адаптація молоді до реальної економіки і т. п.) де негайно потрібно створювати педагогічні фільтри для молоді. Кожен викладач університету повинен володіти методологією наукових педагогічних досліджень і вже на цій основі бути носієм знань з відповідної навчальної дисципліни. По-друге, в університеті треба створити систему мотивації наукової та науково-методичної діяльності викладачів диференційованим підходом до визначення обсягу їхнього навчального навантаження та заохочення за отримані наукові результати. Для цього необхідно запровадити в практику діяльності університету, крім визначених відповідним наказом міністерства норм часу на навчальну роботу, норми на наукову роботу. Ми повинні розробити реальну систему обліку результатів наукової роботи, спираючись на яку, зможемо диференціювати навчальне навантаження викладачів. При реалізації такого підходу кафедра перестає бути лише формальним об'єднанням викладачів певних дисциплін, а функціонує як навчально-науковий підрозділ, де навчання і наукові дослідження є взаємопов'язаними складовими. Кафедра має стати науковим осередком, професор, викладач- дослідником, а студент - співвиконавцем наукового дослідження.

Найближчим часом необхідно разом з АПН України провести паспортизацію наукових досліджень з проблем розвитку вищої освіти і сформувати перспективний план такої роботи. Необхідно створити в університетах мережу наукових лабораторій, педагогічних майданчиків, активізувати роботу творчих наукових колективів і здійснити педагогічні дослідження з проблем управління вищою освітою. Результати цих наукових досліджень треба оперативно доводити до педагогічної громади. Не розумію, чому науковці педуніверситету уникають таких гострих тем суспільства: як сироти при живих батьках, проблеми бездомних дітей, жорстокості, насилля в сім'ї, вживання наркотиків.

7. Виховна робота. Маємо відчутний відрив освіти від виховання, і з часом це може серйозно позначитися на соціальній свідомості і громадській активності всього молодого покоління. На жаль, у ДДПУ немає цілісного навчально-педагогічного, виховного процесу, під час якого формується гармонійна особистість громадянина Треба активізувати декілька загальноуніверситетських творчих конкурсів, фестивалів, оглядів майбутньої професії, які були б справжнім стимулом естетичного, духовного розвитку молоді.

8. Одним з пріоритетів програми є будівництво житла для молодих працівників інституту та будівництво бібліотеки.

9. Міжнародне співробітництво. На мою думку, освіта і наука України, багато в чому, особливо останнім часом, втрачають національний характер і зміст української освіти, інтегруючись у Болонський процес, радше модерново, ніж організаційно-

методично, науково, що робить власну освіту України і не національною, і не європейською. А це вже надто тривожне явище, не враховувати яке неможливо. Ми потрібні Європі оригінальні.

10. Організаційна структура та управління. Розробка і впровадження сучасних механізмів управління і фінансування ДДПУ повинна відбуватися на основі публічного обговорення запропонованих підходів і моделей з метою прийняття рішення ректоратом щодо децентралізації системи управління ДДПУ. Мають бути зроблені кроки на шляху до самоврядування і передачі права визначати політику розвитку і фінансового забезпечення факультетів їх органам управління. У цій роботі повинні брати участь широка громадськість, представники факультетів, бізнесових кіл, місцевої влади та іноземні консультанти.

Шановні колеги, ви самі розумієте, що все це виконати під силу тільки творчому, перспективному досвідченому колективу. Це робота не на один день. Роботи вистачить всім. Є напрацьовані проекти. Ідея є. Подумайте про те, що ми зараз представляємо собою на ринку освітніх і наукових послуг, яка якість наших студентів, яке недосконале організаційне і фінансове управління вузом, як виживемо в конкурентному середовищі, які вимоги будуть поставлені до нас? Чи продовжимо виживання з позиції меншовартості - що ми периферія, не обласний центр, слабий контингент студентів, своя ніша, нащо нам зміни, краще не висовуватись. І тоді нехай нас проковтнуть сильніші. Є можливість стати лідерами освітнього середовища Львівщини, пропонувати інноваційні проекти, створювати нові структури, випереджати події.

Освіта повинна з одного боку забезпечити підростаюче покоління для потреб суспільства і розвитку особистості а з другого визначати напрямки розвитку суспільства.

Освіта характерна тим, що в ній завжди співіснують, борються, змагаються консервативні і динамічні складові. Не варто думати, що джерелом динамізму може бути лише держава. Відчуття громадськості властиве системі освіти не менше, а швидше за все більше, ніж будь-яким інституціям держави. Освіті, більше ніж будь- яким частинам суспільства характерні широти культурного світогляду, стремління до таких цінностей як свобода, добро, знання, розуміння, мистецтво, креативна думка. Освіта України, культура України - це її досягнення це невід'ємна частина. Допоки вони живі - буде жити й Україна.

Переглядів: 5284

Коментарі (7)
 
У більшості програма – це побажання, чого б хотілось. Це зрозуміло, тут головне, а які можливості, як досягти цього. От Кулик вирахував, що 200 викладачів є зайвими. Як він таку проблему збирається вирішити? Це простіше простого написати "…треба створити систему мотивації наукової та науково-методичної діяльності…". Тут питання – як саме? До речі і це не нове, про це вже стільки було сказано. Програма – набір одних декларацій. І стиль написання бюрократичний якийсь, немов Кулик просякнутий ним з ніг до голови. Чого вартий лише 6 пункт програми. Фраза "…педагогічні фільтри для молоді…" чомусь викликає асоціації з воєнними фільтраційними таборами. Щодо програми "Обдарована дитина", то така діє в Дрогобичі, принаймні про це знають в школах. Незрозуміло, чи Кулик каже про цю ж саму, чи про свою власну? Так що програма не дає відповідей на питання, як досягти суттєвих зрушень? Якщо не зразу у всьому, то хоча б у чомусь головному, першочерговому.
Рейтинг: 11+ -1-
 
, 13:53 02 квітня 2012 р.
 
Тому вважаю, новим ректором має стати людина, не з Дрогобича. Щоб зламати ці корупційні схеми і навести порядок. Свій не найде стільки мужності до змін. Ми повинні зрозуміти, що майбутнє за молодими реформаторами, а не старими хабарниками.
Рейтинг: 2+ -5-
 
Студенту, 15:36 02 квітня 2012 р.
 
А як на рахунок програми "КОЖЕН спійманий на хабарі буде НЕГАЙНО ЗВІЛЬНЕНИЙ" ? Слабо?
Рейтинг: 8+ -2-
 
Студент якому набридло, 16:15 02 квітня 2012 р.
 
Лузер
Рейтинг: 4+ -4-
 
111, 17:57 02 квітня 2012 р.
 
Викликає певне занепокоєння постійне педалювання п.Куликом того факту, що у ДДПУ багато викладачів не навантажені повною ставкою. Хіба ж їх усіх потрібно звільнити? Адже серед цієї категорії працівників є і кандидати, і доктори наук з інших навчальних закладів, вони працюють зазвичай за сумісництвом і не на повну ставку. Ці люди забезпечують високий рівень викладання багатьох навчальних дисциплін. Це звична практика закордонних вишів. Доки із програми Кулика не зникне цей дивний пункт, за нього ніхто з працівників університету при здоровому глузді не голосуватиме. Хіба що думка колективу не відіграє жодної ролі і у вирішенні питання про ректорство Київ знехтує здоровим глуздом.
Рейтинг: 6+ -2-
 
, 19:14 02 квітня 2012 р.
 
Лузер та ще й брехун, який тільки може бути
Рейтинг: 5+ -2-
 
Студент, 12:00 03 квітня 2012 р.
 
той кулик засрав факультет де був деканом тобто іпф! і за його час хабарі ходили немислимі і в бізнесі був лузером і в політиці! короче ЙОЛУП! СКВАРКА Ю.Ю. В РЕКТОРИ- це золота людина і хабарів не бере майже!
Рейтинг: 3+ -3-
 
кулик-рагулик, 22:54 05 квітня 2012 р.
Додати коментар
Ім’я:
Коментар:

 
© 2008-2024 Дрогобич Інфо → (сайт працює 5894 дні)